Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CLINICA VITAE Sp. z o.o.

        Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką Prywatności”) stanowi opis zasad przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez spółkę Clinica Vitae spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ( adres: ul. Gospody 7, 80 – 344 Gdańsk ), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338407, NIP: 9571027557, REGON: 220879631. 
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w związku z umową o świadczenie usługi opieki medycznej przez Clinica Vitae sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwaną dalej: „Clinica Vitae”) dla klientów Spółki lub w związku z użytkowaniem przez Państwa niniejszej strony internetowej Spółki, tj. www.clinicavitae.pl (zwanej dalej: „Serwisem”).
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając Serwis Spółki (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

     Administrator danych osobowych i kontakt z administratorem, Inspektor

Ochrony Danych

 1. Spółka jest administratorem Państwa danych osobowych podawanych w związku świadczenie usługi opieki medycznej przez Clinica Vitae oraz w związku z użytkowaniem przez Państwa Serwisu.
 2.     W sprawach przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: rejestracja@clinicavitae.pl lub z IOD : piotr.kowalski@bhpnpd.pl

 

Zbieranie danych osobowych

   Jeśli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae, Spółka uzyskała Państwa dane osobowe od osoby/podmiotu, który zawarł Umowę z Clinica Vitae na Państwa rzecz i wskazał Państwa jako  osoby uprawnione do korzystania z opieki medycznej Clinica Vitae.

  Udostępniają nam Państwo dane osobowe, gdy zawierają Państwo z nami umowę o świadczenie usługi opieki medycznej, rejestrują się Państwo w naszym Serwisie, kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Serwisu oraz innych kanałów komunikacyjnych.

 

 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Spółka będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

jeśli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w     ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae :

 1. a)  imię;
 2. b) nazwisko;
 3. c) numer PESEL;
 4. d)  informację o stopniu pokrewieństwa bądź relacji łączącej Pana/Panią z klientem Spółki

 jeśli są Państwo klientami Spółki – dodatkowo:

 1. a) data urodzenia;
 2. b)  numer telefonu kontaktowego;
 3. c) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji;
 4. d)   adres e-mail;
 5. e)   informację o płci;
 6. f)   dotyczące Państwa informacje gospodarcze

jeśli nie są Państwo klientami Spółki lub osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae :

 1. a)   adres e-mail;
 2. b)  numer telefonu kontaktowego;
 3. c)  dane dotyczące aktywności w Serwisie, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw:

jeśli są Państwo klientami Spółki:

 1. a)  wykonania zawartej ze Spółką umowy na korzystanie z usługi opieki medycznej Clinica Vitae dla klientów Spółki – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 2. b)  wykonania umowy zawartej przez Clinica Vitae ze Spółką – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 3. c)   umożliwienia korzystania przez Państwa z funkcjonalności konta użytkownika w Serwisie prowadzonym przez Spółkę (zwanego dalej: „Kontem Pacjenta”), w tym założenia dla Państwa Konta Pacjenta – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 4. d)   otrzymywania zawiadomień związanych z wykonywaniem usługi opieki medycznej na wskazany w Umowie adres e-mail lub numer telefonu (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tym celu) – na podstawie Państwa zgody
 5. e)  marketingowych produktów i usług Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tych celach) – na podstawie Państwa zgody;
 6. f)  kierowania przez Spółkę informacji handlowych Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką drogą elektroniczną, telefonicznie, w tym także z wykorzystywaniem automatycznych systemów wywołujących (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tym celu) – na podstawie Państwa zgody;
 7. g) administracyjnych i statystycznych (w zakresie danych automatycznie rejestrowanych podczas Państwa wizyty w Serwisie) – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki,
 8. h)  w celach profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań tej osoby – na podstawie Państwa zgody.

jeśli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae:

 1. a)  wykonania zawartej ze Spółką umowy na korzystanie z usługi opieki medycznej Clinica Vitae dla klientów Spółki – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 2. b) wykonania umowy zawartej przez Clinica Vitae ze Spółką – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 3. c)   w celach profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań tej osoby – na podstawie Państwa zgody.

jeśli nie są Państwo klientami Spółki lub osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae, Państwa dane osobowe podane w trakcie użytkowania Serwisu będą przetwarzane w celach:

 1. a)  marketingowych produktów i usług Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tych celach) – na podstawie Państwa zgody;
 2. b)  kierowania przez Spółkę informacji handlowych Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką drogą elektroniczną, w tym także z wykorzystywaniem automatycznych systemów wywołujących (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tym celu) – na podstawie Państwa zgody;
 3. c)  obsługi Państwa żądań lub wniosków, lub rozwiązania problemu technicznego, który wystąpił w trakcie użytkowania Serwisu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki;
 4. d) administracyjnych i statystycznych (w zakresie danych automatycznie rejestrowanych podczas Państwa wizyty w Serwisie) – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki;
 5. e) w celach profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań tej osoby – na podstawie Państwa zgody.
 6. f) umożliwienia korzystania przez Państwa z funkcjonalności Konta Pacjenta w Serwisie, w tym założenia dla Państwa Konta Pacjenta – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

 1. Jeżeli są Państwo klientami Spółki, odbiorcami Państwa danych osobowych będą Clinica Vitae, lekarze i personel medyczny oraz podmioty współpracujące z Clinica Vitae przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz inne osoby jak i podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie Umowy na usługi opieki medycznej oraz korzystanie z funkcjonalności Konta Pacjenta na portalu www.clinicavitae.pl prowadzonego przez Clinica Vitae.
 2. Jeżeli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae, odbiorcami Państwa danych osobowych będą Clinica Vitae, lekarze i personel medyczny oraz podmioty współpracujące z Clinica Vitae przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz inne osoby jak i podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie Umowy na usługi opieki medycznej.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Jeżeli są Państwo klientami Spółki, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy na usługi opieki medycznej oraz korzystania z Konta Pacjenta i Serwisu, a także umowy na korzystanie z Konta Pacjenta oraz wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym wynikających z tych umów, a w wypadku określonym w ust. 5.1. pkt. 1) lit. d), e), f), g) powyżej, do czasu cofnięcia zgody. Dotyczące Państwa informacje gospodarcze, w przypadku ich uzyskania przez Spółkę, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia ich otrzymania.
 2. Jeżeli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy z Clinica Vitae oraz wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym wynikających z tych umów.
 3. Jeżeli nie są Państwo klientami Spółki lub osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae, Państwa dane pobierane automatycznie lub podawane przez Państwa w trakcie użytkowania Serwisu będą przechowywanie przez okres niezbędny do korzystania z Serwisu lub wykonania Państwa żądania lub wniosku zgłoszonego w trakcie użytkowania Serwisu.

 

Źródło pochodzenia danych

   Jeżeli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej Clinica Vitae, posiadamy Państwa dane osobowe od osoby z Państwem spokrewnionej, która zawarła z nami umowę na korzystanie z usługi opieki medycznej Clinica Vitae i wskazała Państwa jako osoby uprawnione do korzystania z tych usług.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, oraz do  przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza prawo.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie

   Spółka dokonuje profilowania dzięki któremu może oferować Państwu zindywidualizowaną reklamę, w celu prezentowania Państwu reklam oraz ofert, które są dla Państwa interesujące. Dostosowanie ofert i reklam do Państwa preferencji umożliwia nam lepsze dostosowanie się do Państwa potrzeb. Profilowanie jest dokonywane na podstawie ruchów użytkowników na stronach internetowych oraz reakcji użytkowników na wiadomości e-mail zawierające treści reklamowe. Konsekwencją profilowania jest wyświetlanie treści reklamowych dostosowanych do Państwa preferencji.

  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki, w tym profilowania.

 

  W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wówczas Spółka nie będzie już przetwarzała Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 

 

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Clinica Vitae zostały określone w dokumencie „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY CLINICA VITAE ”, który znajduje się poniżej. Clinica Vitae wykonuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
CLINICA VITAE

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną Clinica Vitae.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest Clinica Vitae sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Gospody 7(dalej jako „Clinica Vitae”).

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Clinica Vitae możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: rejestracja@clinicavitae.pl lub piotr.kowalski@bhpnpd.pl

 

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Objęcie opieką zdrowotną Clinica Vitae odbywa się na podstawie umowy zawartej z Clinica Vitae z siedzibą w Gdańsku. Twoje dane są udostępniane przez Clinica Vitae zgodnie z przyjętym sposobem zgłaszania do benefitów w zakresie świadczeń zdrowotnych. Jeżeli jesteś osobą najbliższą osoby uprawnionej – przekazuje on Twoje dane, tak aby ten z kolei mógł zgłosić Ciebie do objęcia opieką.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Clinica Vitae moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby do objęcia opieką zdrowotną. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.

Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim(Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ).

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej(Art. 9 ust. 2 lit. h  RODO w zw. z  art. 24 ust. 1 Ustawy
o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia(Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ)

 

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.(

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.)

Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.)

 

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw)

 

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych(Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.)

 

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Tobie odpowiedniej dostępności usług). 

Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedzisz nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Clinica Vitae w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
 • dostawcom usług zaopatrujących Clinica Vitae w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Clinica Vitae w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta

 

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Clinica Vitae a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

 

 

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Clinica Vitae sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową
czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

 

Definicje i skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez stronę internetową www.clinicavitae.pl (dalej jako: „Serwis”) z plików cookies.

 

Administratorem Serwisu jest Clinica Vitae spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  ( adres: ul. Gospody 7, 80 – 344 Gdańsk ), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338407, NIP: 9571027557, REGON: 220879631, zwany dalej jako: „Administrator”.

 

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na Urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest dostosowanie wyświetlanych treści do Ciebie oraz prawidłowe działanie strony internetowej.

 

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies: techniczne, analityczne i marketingowe.

Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • optymalizacji strony internetowej ze względu na urządzenia oraz przeglądarki, dzięki

czemu urządzenie, z którego Państwo korzystają wyświetla stronę internetową w prawidłowy sposób,

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji,
 • zapamiętywania, czy wyrazili Państwo zgodę, w szczególności na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz marketing bezpośredni Usług oferowanych przez Administratora,
 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu (automatyczne uzupełnianie formularzy),
 • analizy czasu spędzanego w Serwisie,
 • zapamiętywania informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
 • zapamiętywania wybranych przez Państwa ustawień i preferencji.

 

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej oraz do pomiaru efektywności podjętych przez nas działań marketingowych. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • badanie statystyk ruchu na stronie internetowej,
 • badanie działań na stronie internetowej w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom klientów.

 

Pliki cookies marketingowe są instalowane na Twoim urządzeniu tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę oraz są wykorzystywane w celu profilowania reklam zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych jak i w Serwisie.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,
 • stałe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 • Pliki cookies podmiotów zewnętrznych– (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych plików cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Posiadasz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnej chwili poprzez określenie warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia.

Zmiany ustawień dotyczących przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia można dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, z których Państwo korzystają.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w następujący sposób:

 • Mogą Państwo zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej,
 • Mogą Państwo dokonać zmiany w przeglądarce internetowej, aby każdorazowo uzyskiwać informacje o umieszczeniu plików cookies na Urządzeniu.

 

W JAKI SPOSÓB USUNĄĆ PLIKI COOKIES?

Możesz usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies są zamieszczone w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W zależności od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, funkcja usunięcia plików cookies lub cofnięcia zgody na instalowanie plików cookies może się różnić.

 

Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIA COOKIES

Przy pierwszym wejściu do Serwisu mogą Państwo zaakceptować zgodę na korzystanie przez nas z plików cookies.

Jeżeli Państwo chcą, abyśmy zaprzestali korzystania z plików cookies, mogą Państwo usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia lub odwołać zgodę za pośrednictwem: wiadomości e-mail wysłanej na adres rejestracja@clinicavitae.pl